بلاگ

15

چطور از قدرت کلام در زندگی استفاده کنیم؟

قدرت کلام در زندگی

قدرت کلام یکی از موضوعات مهمی است که در شکل گیری زندگی ما تاثیر بسزایی دارد.دلیل این موضوع ارتعاشاتی است که از کتام ما خارج میشود و به د نیایی بیرون پرتاب میشود وتاثیراتی را بر جای میگذارد.حالا میتوانیم از کلام منفی استفاده کنیم یا مثبت تاثیراتی که ما در این میگذاریم طبق تحقیقات فیزیک کوانتوم که میگوید هیچ چیزی در این دنیا از بین نمیرود فقط از حالتی به حالت دیگر تغییر میکند.

در واقع ان انرژیی که از کلام ما خارج میشود انرژیی در کائنات به جای میگذارد که تاثیرات مستقیمی بر روی ما و دیگران میگذارد اما اکثر ما انسانها نمیدانیم که چرا احساسات منفی در بعضی لحظات زندگی روزمره را تجربه میکنیم ویا بالعکس .

چطور از قدرت کلام در زندگی استفاده کنیم؟

با تکرار کلام منفی به مرور زمان ذهن به همان شکل در خواهد آمد. ذهن ما مانند ظرفیست که هرچیزی درونش بریزیم زندگی بیرونی ما از آن نشات خواهد گرفت ،در واقع شخصیت و رفتار ما از آن سرچشمه میگیرد .

اگه بخواهیم بیشتر در این موضوع عمیق شویم تکرار کلمات باعث شکل گیری باور در ما میشود. باورها همه چیز ما را میسازند و پس از آن رفتارها وعادتهای ما شکل گرفته و به شخصیت تبدیل می شود.پس تا اینجا متوجه شدیم که کلمات میتواند چه تاثیری برروی ما داشته باشد

پس کلام مثبت هم به همین صورت تاثیراتی برروی ما میگذارد که در نتیجه، احساسات خوب همراه با آرامش رابرای ما به ارمغان می آورد. این شما هستید که تعیین میکنید که از کدام یک استفاده کنید ( یادمان باشد هر کدام چه تاثیراتی بروی ما خواهد گذاشت )

 

به اشتراک بگذارید