بلاگ

30

ازکجا بفهمیم اعتمادبه نفس داریم ؟

درمورد خودتان چه فکری می کنید ؟

ازکجا بفهمیم اعتمادبه نفس داریم ؟

اینکه اعتماد به نفس بالایی دارید یا ازعدم اعتماد به نفس رنج می برید را با ارزیابی این نکات تشخیص می دهید و ما به شما می گوییم ؟تا بتوانید ازنکاتی  که اعتمادبه نفس ما راپایین می آورد آگاهی کسب کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید وموفقیت وحال خوب را درزندگی شخصی وخانوادگی وشغلی تجربه کنید.دراین مقاله قصد دارم مواردی رابگویم که نشان می دهد ازاعتماد به نفس بالایی برخوردارهستید یاخیر؟وحتما تا آخر مقاله همراه من باشید و این نکات را بخوانید تا بتوانید تغییری دربهبود زندگی خود ایجاد کنید .

هرگز ندیده ونشنیده ام که کسی بگوید من درهمه کارها اعتماد به نفس پایینی دارم درواقع همه ما دربسیاری ازکارها اعتماد به نفس بالایی داریم مثلا اگرازسلامت جسمانی برخوردارباشید در بالا و پایین رفتن پله ها با اعتماد به نفس عمل می کنید یا درکارهایی مثل قاشق وچنگال به دست گرفتن بازوبسته کردن درها ،مسواک زدن اما این نکته رافراموش نکنید که درابتدا همه این کارها اینقدر به خود مطمئن نبودید وخودباوری نداشتید واین اطمینان زمانی برای شما ایجاد شد که مدت های طولانی این کارها را انجام دادید واکنون برایتان آسان شده است

وبه این خودباوری واعتمادبه نفس رسیده اید که به عنوان مثال دربالا وپایین رفتن ازپله ها احساس اعتمادبه نفس کنید پس چرا ازخوداتان انتظار دارید همیشه درهمه کارها ازاعتماد به نفس بالایی برخوردارباشید ؟

بنابراین با این توضیح نتیجه می گیریم که درهمه کارها اعتماد به نفس پایینی نداریم ودربرخی حوزه ها وفعالیت های خاص با این مشکل درگیریم ودرادامه متوجه خواهید شد که اگراین کارها را انجام می دهید اعتماد به نفس پایینی دارید واگراینکارها را انجام نمی دهید ازاعتماد به نفس بالایی برخوردارهستید وجای تبریک دارد به شما دوست عزیزاین موارد وکارها که نشان می دهد اعتماد به نفس پایینی داریم به شرح زیر است .

ازکجا بفهمیم اعتمادبه نفس داریم ؟

این مورد هارا با دقت بخوانید ودرشخصیت خود جست وجو کنید تا بتوانید تشخیص دهید آیا اعتماد به نفس بالایی دارید ؟اولین مورد که بتوانیم تشخیص دهیم که اعتماد به نفس بالایی داریم موضوع توقعات افراطی وکامل گرایی ازخودمان است .

1-توقعات افراطی وکامل گرایی

آیا ذهنتان هرگز راضی نمی شود ؟ همیشه دوست دارد بهترین وکامل ترین باشد ؟ وهمیشه بیشتر ازآن چیزی که هست می خواهد باشد ؟ اگراینگونه هستید حتما ازاشتباه کردن می ترسید واگرخواسته تان برآورده نشود به شدت ازخودتان انتقاد می کنید واحساس عدم اعتمادبه نفس می کنید این ویژگی همان کامل گرایی است که دلت می خواهد همیشه کامل ترین باشی اگرهمه ما باخودمون صادق باشیم متوجه می شوید گاهی گرفتارچنین طرز فکری می شویم واین مورد یکی ازمواردی است که می تواند اعتماد به نفس ما رابه شدت پایین بیاورد واین نکته رافراموش نکنید که توقعات به جا ودرحدشخصیت وتوانایی های خود داشته باشیم خودتان را ارزیابی کنید .

ازکجا بفهمیم اعتماد به نفس داریم درکاری ،به این مثال دقت کنید مثلا کاری را نمی توانی شروع کنی وازهمان ابتدا دوست داری بهترین باشی اینجاست که باید متوجه کمبود اعتماد به نفس شوید ،یکی از دوستانم رمان خود را شروع نمی کرد او انتظار داشت تمامی صفحات کتابش حتی درپیش نویس، عالی باشد وچون نمی توانست این انتظار را برآورده کند هرگز کتابش راشروع نکرد واین رفتاربه خاطر پایین بودن اعتماد به نفس این شخص است.

 

واین موضوع که ذهن ما ناراضی است وتوقعات زیادی دارد کاملا طبیعی است وبه ندرت پیش می آید که ذهن آدمی دربلند مدت راضی بماند به سرعت ایرادی پیدا می کند وبرخواسته ایی دیگراصرار می کند .ما باید یاد بگیریم به جای کامل بودن وتوقعات بالا کافی باشیم پس این نکته مهم فراموش نشود که یکی دیگرازنکاتی که باید بدانیم این موضوع است اگراعتماد به نفس بالایی داشته باشیم ازخودمان توقعات معقول داریم .

2-قضاوت سختگیرانه خودمان

دوباره این سوال را مطرح می کنم ازکجابفهمیم اعتمادبه نفس داریم یا نداریم؟اگرخودت رامدام قضاوت می کنی باید بدانی اعتمادبه نفس پایینی داری آیا ذهن شما هم قبل ازکاری قضاوت های منفی وسختگیرانه دارد ؟ مثلا به شما می گوید تو توانایی چنین کاری را نداری ؟

یا ازپسش برنمیایی؟یا اصلا نمی توانی این کاررا به اتمام برسانی ؟ یا تو آدم اینکار نیستی ؟ اگربه هرکدام ازاین سوالات پاسخ مثبت دادید بدانید که ذهنتان طبیعی است درحقیقت ذهن آدمی به طور طبیعی مثبت نیست ومدل های روانشناسی شرقی ازجمله ذن ، یوگا ،…هزاران سال است که متوجه شده اند ذهن عادی به قضاوت انتقاد گرایش طبیعی دارد بنابراین بدانید که ذهن شما کاملا طبیعی رفتار می کند .

زمانی که می خواهیم کاری راشروع کنیم همه حوادث بد وترسناک آینده رابرای ما تعریف می کند وبه ما نشان می دهد پس یکی دیگرازدلایل اینکه اعتماد به نفس ما کاهش می یابد همین موضوع است که درشروع کاری سعی می کنیم ازخودمان قضاوت های سختی کنیم بدون اینکه وارد آن کار شویم پیش داوری های ذهن منفی ما را از انجام دادن کارهای جدید بازمی دارد وباید نسبت به این موضوع آگاه شویم .

مثلا می خواهی ادامه تحصیل بدهی ذهنت سعی می کند همه حوادث بدوسخت رابرای تو تعریف کندکه درس خواندن سخت است باید خیلی تلاش کنی وسختی بکشی یا شاید اصلا قبول نشوی وبه خاطر شکست تحقیر می شوی وپس بهتراست درس نخوانی وبه خاطر همین قضاوتهای سخت اعتماد به نفسمان درکارها کاهش می یابد وکاری راشروع نمی کنیم .

 

یا می خواهید با فردی رابطه ی عاطفی را شروع کنید اما قبل ازشروع رابطه درگیر این قضاوت سخت ومنفی می شوید که اگرجذاب نباشم اگرخسته کننده باشم چه می شود وهمین قضاوت های منفی نشان دهنده پایین بودن اعتماد به نفس ما است واین قضاوت ها باعث می شود که اصلا وارد رابطه جدید نشویم درمنطقه امن خودمان بمانیم باید برای افزایش اعتماد به نفس قضاوتها وانتقادهای سخت را کناربگذاریم خودتان را آخرهرمورد نقد کنید ببینید این ویژگی رادارید یاخیر؟.

 

3-عدم اعتماد به نفس با اشتغال ذهنی وترس

همه ما ترس های مخصوص خودمان را داریم شاید شما ازخراب شدن رابطه عاطفی یا بدترشدن اوضاع زندگی یا اخراج شدن از شغلتان یا ازطرد شدن یا ازشکست خوردن ترس دارید وشاید هم ازاشتباه کردن هدردادن زمان زندگی ، بی هدف بودن یا ازاحمق به نظر رسیدن وحتی شاید ازاینکه اعتماد به نفس نداریدهم می ترسید وباید بدانید این ترس ها رایج هستند وبه تنهایی باعث کاهش یافتن اعتماد به نفس وخودباوری ما نمی شوند .

اما اگرتسلیم این ترس ها شویم وبه شدت مضطرب ونگران باشیم آنگاه برای ما مشکل ساز می شود هرچقدر به ترس هایمان پروبال دهیم واشتغال ذهنی برای خودمان ایجاد کنیم درواقع داریم کمک می کنیم که این ترس ها رشد کنند وبیشتراحتمال دارد که اعتماد به نفس وخودباوری ما کاهش یابد .

مثلا زمانی که ما می خواهیم یک کارجدید شروع کنیم و استارت بزنیم ترس مانع ازآن کارمی شود وترس ازنگاه وقضاوت دیگران ترس ازشکست ترس ازدست دادن حالت موجود وامن خودمان وهرچقدربه این ترس ها فکر کنیم آنها رارشد می دهیم واگردقت کنیم متوجه می شویم درشروع اغلب کارها دچارترس می شویم باید بدانیم ترس یک احساس است وآن رابپذیریم وبدانیم برای افزایش اعتماد به نفس و خودباوری باید برترس هایمان غلبه کنیم شما چگونه هستید اگر درکارهای خود احساس ترس کمتری دارید وتوانایی این موضوع رادارید تا بتوانید به آنها غلبه کنید این به این معناست که اعتماد به نفس بالایی دارید .

4-کم تجربگی

اگردرکاری کم تجربه یا بی تجربه باشیم توقع داشتن اعتماد به نفس وخودباوری بی مورد است ممکن است گیتاریست حرفه ای باشید اما تجربه اجرای زنده دربرابر تماشاگران را نداشته باشید وطبیعی است که درچند اجرای اول احساس اعتماد به نفس نکنید یا مثلا فن بیان خوبی دارید اما تجربه کمی دارید درجمع بزرگی ازدوستان صحبت کنید طبیعی است برای چند بار اول سخت باشد درجمع دوستان صحبت کنید وقطعا دراوایل کاراحساس اعتمادبه نفس نکنید .

ازکجا بفهمیم اعتمادبه نفس داریم ؟

بنابراین یکی دیگرازعوامل ودلایل پایین بودن اعتماد به نفس شما کم تجربگی درحوزه های مختلف است وبرای افزایش اعتماد به نفس باید تجربه کنید تا اعتماد به نفس بیشتری راتجربه کنید واگرمدام سعی می کنید که برنجربه های خود بیفزایید درواقع از اعتماد به نفس خوبی برخوردارهستید .

5-کمبود مهارت

اگردرکاری به اندازه کافی خوب عمل نکنیم طبیعی است که درآن کاراحساس اعتماد به نفس نکنیم مثلا فکر کنید شخصی در43 سالگی درحال یادگیری مهارت دوچرخه سواری است برای بچه همسایه تماشای مردی بزرگ که درسرتا سرمحله با دوچرخه تلوتلو می خورد خیلی مسخره است بدیهی است که این فرد به خاطر اینکه نمی تواند تعادل خود راحفظ کند وخوب دوچرخه سواری کند احساس اعتماد به نفس نکندتابه حال برایتان پیش آمده درموضوعی مهارت ندارید احساس عدم اعتماد به نفس کنید ؟

بنابراین برای اینکه اعتماد به نفسمان افزایش یابد باید درهرکاری که درآن احساس اعتماد به نفس پایینی داریم

بیشتر مهارت کسب کنیم وآموزش ببینیم مثلا کسی که درجمع خجالتی است ونمی تواند به خوبی صحبت کند باید درفن بیان مهارت های بیشتری کسب کند امیدوارم این پنج راهکارافزایش اعتماد به نفس وخودباوری برای شما کاربردی ومفید باشد .

ازاینکه همراه ما هستید تشکر می کنم وامیدوارم این مقاله برای شما موثرباشد برای بهتر شدن مقالات نظرات ودیدگاههای خود را به اشتراک بگذارید

https://roohanian.com/product/self-confidence/

به اشتراک بگذارید