بلاگ

19

نکات طلایی از نیک ووییچیچ

 

درس هایی که می توان ازنیک ووییچیچ یاد گرفت.

نکات طلایی ازنیک ووییچیچ ،همراهتون هستم با نکات طلایی ازنیک ووییچیچ احتمالا شما هم اسم نیک ووییچیچ را شنیده اید ، یا کلیپ های زیبای انگیزشی او را دیده اید که چه کارهای زیبایی انجام می دهد با تمام محدودیت جسمانی خود سعی می کند از زندگی اش با تمام معلولیتی که دارد لذت ببرد و اینکار او واقعا بی نظیر و قابل ستایش است نیک ووییچیچ متولد چهارم دسامبر 1982 است و دراسترالیا به دنیا آمد ، به علت ابتلا به سندروم تترا-آمیلیا هنگام تولد از نعمت دست و پا محروم بوده است .

دراین مقاله قصد دارم نکات طلایی ازنیک ووییچیچ رابرای شما بازگو کنم و امیدوارم درس های خوبی اززندگیش بگیریم واین درس هارا درزندگی خود به کار بگیریم .

نکات طلایی از نیک ووییچیچ

 

خودت معجزه زندگی ات باش

در این مقاله قصد داریم تا نکات طلایی ازنیک ووییچیچ را ارائه دهیم.

نیک ووییچیچ کسی است که با تمام معلولیت های جسمی به کارهایی ازقبیل موج سواری، شیرجه ، شنا ، نواختن موسیقی می پردازد وبا توجه به معلولیت های مختلف بدنی و علی رقم محدودیت های که دارد بدون محدودیت زندگی می کند و سعی دارد از حد ومرزهای زنگی اش عبورکند.

او می گوید یکی ازنکات طلایی زندگیم این است که زندگیتان را بدون حدومرزهایی که خود ساخته اید یا اطرافیان برای شما ساخته اند تصور کنید حالا زندگی شما چه رنگ وبویی می گیرد ؟

او می گوید من ظاهرا آدم ناتوانی هستم اما در واقع به خاطر نداشتن دست و پا کاملا توانا هستم ومن اینگونه به این موضوع نگاه می کنم و این دشواری خاص زندگی من ، فرصت خاصی را برایم به ارمغان آورده تا نیازهایم رابرطرف کنم .

همانگونه که من قدرت انتخاب دارم با همه معلولیت جسمی ، شما هم حق انتخاب دارید . ما خودمان ناامیدی ومحدودیت راانتخاب می کنیم ما خودمان انتخاب می کنیم عبوس ، عصبی ، ناراحت وافسرده باشیم .

نکات طلایی از نیک ووییچیچ

ما می توانیم با دیدن انسانهایی که درشرایط سخت بوده اند ازآنها درس زندگی بگیریم پیش برویم و مسئول خوشبختی خودمان باشیم. شاید راه زندگی همیشه هموارنباشد ، اما ارزش زندگی کردن را دارد من اینجا هستم تا به شما بگویم مهم نیست که شرایط زندگی چگونه باشد، تا زمانی که نفس می کشید باید زندگی کنید و درزندگی سهیم شوید و زمانی که درزندگیتان مثل من معجزه ایی نداشتید همانند من خودتان معجزه زندگی خودتان باشید . من دست وپا ندارم اما می خواهم خودم معجزه زندگیم باشم.

بدون دست و پا بدون ترس

گاهی ممکن است هدف بزرگی داشته باشی و به فرصت هایی که در زندگی بدست میاری امیدوارباشی وبه آینده ایمان داشته باشی ، اما ترس مانع این می شود که به رویاها وهدفت برسی . ناتوانایی هایی وحشتناک تری از نبودن دست وپاهام وجود دارد مثل ترس هایم که باعث می شود در جا بزنم و هیچ وقت نمی توانم ازنعمت هایی که زندگی به من داده بهره مند شوم.

ترس شما را عقب نگه می دارد اجازه نمی دهد کسی باشید که دوست دارید . در واقع ترس واقعیت ندارد و فقط یک احساس است . چیزهایی مثل رفتن به دندانپزشکی ، مصاحبه شغلی ، عمل جراحی ، امتحان و کنکور و… ما وقتی به موفقیت می رسیم و ازاین اتفاقات رد می شویم می بینیم اون قدرها هم فکر می کردیم ترس نداشت .

نکات طلایی از نیک ووییچیچ

 

ترس انسان رافلج می کند

ترس آدم های سالم را فلج می کند خیلی ها ازترس شکست ، ترس خطا کردن ، ترس خراب کردن کنکور، ترس خراب کردن سخنرانی وترس ازراه اندازی کسب وکارجدید دچارناتوانی می شوند اما باید آگاهی داشته باشید که ترس پشت درخانه شما هم می آید واین شما هستید که نباید اجازه ورود بدهید ، یادتان باشد که ترس واقعیت ندارد وازآن برای پیشرفت های زندگی خود استفاده کنید .

کلید برخورد باترس

بعضی ترس ها مفید هستند برای مثال ترس انگیزه خوبی است تا کمربند ایمنی خودرا ببندید چون نمی خواهید درحادثه رانندگی دچارآسیب شوید واگر از ترس سرما خوردگی دست هایتان رامی شویید و ویتامین استفاده می کنید مورد خوبی است وترس زمانی بد ومضراست که مانع بشود وتوانایی های مارا محدود کند .

درون خود را روشن کنید

الیزابت کوبلر راس نویسنده وروانپزشک گفته است آدم ها مثل شیشه های رنگی هستند ، زمانی که خورشید طلوع میکند آنها هم برقی می زنند ومی درخشند، اما زمانی زیبایی واقعی آنها آشکارمی شود که آفتاب غروب کند وهواتاریک شود آنها با نوردرونی که دروجودشان دارند زیبا می شوند.

نکات طلایی از نیک ووییچیچ

 

زندگی بدون حد و مرز

برای اینکه یک زندگی بدون حدومرزداشته باشید به ویژه برای نجات ازتاریکی ، افسردگی ،سرخوردگی واعتیاد به موادمخدرو الکل یاهرمشکل اصلی دیگر، باید چراغ درون خودتان راروشن کنید باید به ارزش وزیبایی درون خود وارزشی که دارید ایمان بیاورید وبدانید که می توانید مهم باشید ومی توانید تفاوت ایجادکنید .پیداکردن هدف اولین مرحله داشتن زندگی بدون حدومرزاست .

دوستی دارم که به راحتی همه توانایی هایش رانشان می دهد وچون او به نور درونی خود رسیده و به آن ایمان دارد ، من ازدوستی با اولذت می برم اوخودش رادوست دارد اما خودخواه نیست وزمانی که اوضاع بروفق مراد نیست وبه تاریکی می رسد باز شادوبخشنده است ، چون ازدرون به روشنایی خودپی برده است .

نکات طلایی از نیک ووییچیچ

مطمئن هستم شما هم باچنین آدمهایی برخورد کرده اید همان طورکه به آدم های ترشرو وخودخواه و عصبانی که بابرخورد ورفتارخودخوهانه همه را ازخود دورمی کنند نیزمواجه شده اید.

اگرخودتان رادوست نداشته باشید و نپذیرید فقط باعث تخریب وانزوای خود می شوید .اگردرون خودرا روشن نکنید به دیگران تکیه کرده اید واین بدترین روش واصلی ترین راه به سمت ناامیدی وسرخوردگی است، چون درابتدا باید خودتان را قبول کنید ومهم ترین معیارزیبایی وارزش شما به عنوان یک انسان باید ناشی ازدرون تان باشد .

به خودتان ایمان داشته باشید،شما شاهکار این جهان هستید و بهترین خالق خداوند…

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید