بلاگ

1

چه کسانی اعتماد به نفس شما را می کشند؟

چه کسانی اعتماد به نفس شما را می کشند؟درزندگی همه ما وجود دارند کسانی که باعث میشوند چه درزندگی شخصی چه درزندگی شغلی خوداحساس عدم اعتماد به نفس کنیم این افراد سمی همیشه سعی می کنند احساسات منفی به شما بدهند وبه شما این نکنه راگوشزد کنند که تو نمی توانی توارزشمند نیستی وهمه کاری انجام می دهند تا به ما احساس بی ارزشی بدهند بنابراین برای رسیدن به موفقیت واحساس ارزشمندی وبالابردن سطح اعتماد به نفسمان باید بدانیم وآگاه شویم واقعا درزندگی ما چه افرادی اعتماد به نفس شما رامی کشند؟

تابتوانیم آنهاراحذف کنیم یا تعاملمان رابا آ«ها کم کنیم احتمالا شماهمباچنین افرادی معاشرت دارید باماهمراه باشید.

چه کسانی اعتماد به نفس شما را می کشند؟

کسانی که مدام درمورد ما نظر می دهند

گاهی مواقع درزندگیمان کسانی هستند که به خودشان اجازه می دهند و پا را ازحدومرزهای خود بیرون می گذارند ومدام درمورد همه چیز ما نظر می دهند ازنوع لباس پوشیدن مان ازطرز حرف زدنمان ازطرز سبک زندگیمان گرفته تا موارد دیگر به خودشان این اجازه را می دهند که اظهار نظرکنند معمولا احساسات دیگران برای چنین افرادی مهم نیست.

همچنین می توانیم این افرا را بدقلق هم یخوانیم چون با اظهارنظر برای شما می خواهند اعتماد به نفس شما راکاهش دهند وخود این افرد با اینکار احساس اعتماد به نفس خود را تقویت می کنند باید برای چنین افرادی درزندگیتان حدومرزبگذارید وگرنه آسیب های جدی به اعتماد به نفس شما خواهند زد.

افراد کامل گرا

افراد کامل گرا تفکرهمه یاهیج دارند ازشما یا می گویند فرشته ای یا می گویند شیطانی یعنی اگر10تا خوبی ویا استعداد داشته باشی و1مورد منفی درشما ببینند آن 10مورد رابه کل فراموش می کنند این افراد چون همیشه دوست دارند همه چیز رابه بهترین شکل ممکن ببینند اگربا آنها درتعامل باشید متوجه خواهید شد چقدرنکات منفی وضعف های شما رابه شما گوشزد خواهند کرد .مثلا دوستی کامل گرا داری وبا آن معاشرت داری اگرمثلا یکبار درتو ضعفی ببیند که مثلا خجالتی هستی دیگر تورا با این ویژگی می شناسد وهمین ضعف تو را مدام می گوید چون کامل گراست وباعث پایین آمدن اعتماد به نفس دروجودت خواهد شد .

انتقادگران بی تجربه

یکی ازاین افراد که می توانند درکارها اعتماد به نفس شما را در کاری به شدت کاهش دهند نظر گرفتن ازانتقادگرایان بی تجربه است مثلا شما درموضوعی نیاز به نظر گرفتن ومشورت دارید واین موضوع کار درستس است که بخواهیم ازدیگران مشورت ونظر بخواهیم اما باید ازفردی نطر بخواهیم که درآن کار یا موقعیت تجربه داشته باشد نه کسی که دران کار واقعا هیچ اطلاعاتی ندارد چنین افرادی شما را ازکاربازمی دارند یا مدام شروع به ایرادگیری های بی مورد ازکارشما می کنند .

مثلا فردی درحال نوشتن کتابی است و درآخر نوشتن کتاب می خواهد کتاب رابه دوستی بدهد تا بخواند ونظر آن دوست رادرمورد عنوان های کتاب ویا درمورد موضوع کتاب و صفحه آرایی آنکتاب بداند ولی آن دوست هیچ تجربه ایی ازاینکارندارد تابه حال یک کتاب هم نخوانده است معلوم است که با ایرادگیرهای بی مورد وانتقادهای نابه جا باعث بی ارزش واحساس کمبود اعتماد به نفس شما خواهد شد سعی کنید ازافراد با تجربه درآن کارهمیشه نظربخواهید.

افرادبدبین ومنفی نگر

درزندگی شماهم احتمالا افراد بدبین ومنفی نگر وجود دارند این افراد سمی وبدبین دوری کنید این افراد اینگونه هستند که درمورد هرکاری ازاین افراد سوال می کنی نکان منفی آن کاررابه شما گوشزد می کنند ومدام نه می آورند ومی گویند نمی شود ازپس اینکار برنمیای تومال این حرفها نیستی وغیره …

این افراد باهمه این بدبینی ها می خواهند سد مسیر موفقیت شما شوند وبا همه اینکارها می خواهند به شمابگویند تو نمی توانی وبی عرضه هستیدواحساس بدی به شما می دهند بنابراین اجباری نیست به صحبت ها ومنفی نگری های این افراد بنشینید وگوش بدهید این افراد به صورت ناخودآگاه تاثیر خودشان رابر اعتماد به نفس شما می گذارند برای این افراد حد ومرز بگذارید وسعی کنید کمتربا آنها رفت وآمد کنید نمی توانید آنهارا تغییر دهید اما می توانید نوع رابطه وحدومرز گذاری با این افراد را خودتان تعیین کنید

آدم های کنترل گر

برخورد کردن با آدم های کنترل گر کار واقعا سختی است این افراد همیشه سعی می کنند کارها را به ما دیکته کنند و مدام دستورمی دهند دوست دارند کارها همان طوری پیش برود که خودشان دوست دارند شمادربرخورد با این کار راهی جزقبول کردن دیکته ها ویا دستورات فردکنترل کننده ندارید ویا با رخوردهای شدید وسرکوب کننده این افراد روبه رو خواهیذ شد و چون این افراد حق انتخاب وبازگو کردن خواسته هارا ازشما می /یرد باعث پایین آمدن اعتماد به نفستان خواهدشد راهکار با پنین افراد چطور تعامل کنیم ؟

ما نمی توانیم رفتار یک فرد کنترل گر را تغییر بدهیم اما می توانیم یاد بگیریم چگونه با چنین فردی رفتار کنیم

سعی کنید با افراد کنترل گر وارد بحث نشوید وحدومرز گذاری فراموش نشود .

امیدوارم این مقاله موثرواقع شود منتظرنظرات ودیدگاههای صمیمانه ودلگرم ککنده شماهستیم

مرتضی روحانیان

به اشتراک بگذارید