ویدئو درس اول:

درس اول

فایل صوتی (پادکست) درس اول:

قایل صوتی درس اول

ویدیو درس دوم:

درس دوم

فایل صوتی (پادکست) درس دوم:

ویدیو درس سوم:

درس سوم
فایل صوتی (پادکست)درس سوم

ویدیو درس چهارم :

درس چهارم
فایل صوتی (پادکست) درس چهارم

ویدیو درس پنجم :

درس پنجم
فایل صوتی (پادکست) درس پنجم

ویدیو درس ششم:

درس ششم
فایل صوتی (پادکست) درس ششم

ویدیو درس هفتم:

درس هفتم
فایل صوتی (پادکست) درس هفتم

ویدیو درس نهم :

درس نهم
فایل صوتی(پادکست)درس نهم

ویدیو درس دهم :

درس دهم
فایل صوتی (پادکست)درس دهم

ویدیو درس یازدهم:

درس یازدهم
فایل صوتی(پادکست) یازدهم

ویدیو درس دوازدهم:

درس دوازدهم
فایل صوتی (پادکست) دوازدهم

ویدیو درس چهاردهم:

درس چهاردهم
فایل صوتی(پادکست)چهاردهم