بلاگ

52

4عادت مردمان با اعتماد به نفس

4عادت مردمان با اعتماد به نفس شامل چه مواردی است ؟ا

فراد موفق یک سری عادت های خوب دارند که دربالا آمدن احساس ارزشمندی واعتماد به نفس آنها نقش بسزایی دارد به همین خاطر سعی می کنند روی خودشان کارکنند واعتماد به نفس خود را افزایش دهند .

در واقع برای رسیدن به افزایش اعتماد به نفس لازم است یک سری عادت ها در خودمان ایجاد کنیم . عادت های که ما را به سمت اهدافمان می رساند .

واقعیت این است که ما نتیجه عادت های خود هستیم ، سوال اینحاست ایتالیا عادت هایی که من در رفتارم دارم کمکی به بهبود وضعیت من می کند ؟ 

دراین مقاله قصد داریم دررابطه با 6عادت مردمان با اعتماد به نفس صحبت کنیم واگرشما این عادت هارا ندارید سعی کنید حتما این عادت های خوب ورشد دهنده را به زندگی خود

4عادت مردمان با اعتماد به نفس

علایم نداشتن ویا کمبود اعتماد به نفس

کسانی کا اعتماد به نفس پایینی دارند یک سری عادت هایی دارند که نشان دهنده بی اعتماد به نفسی این افراد است وکارهای مشترکی این افراد انجام می دهند که باعث این حال وروزشان می شود این کارها عبارت است از

گوشه گیری ودوری ازجمع

باترس وآرام صحبت کردم

مقایسه کردن خود با دبگران

ترسو پیش بینی های بد وگفت وگوی های درونی با خود

1-مدام درحال آموزش ویادگیری هستند

سعی کن این 4عادت مردمان با اعتماد به نفس رابه خوبی یادبگیری افراد با اعتماد به نفس بالا عادتی دارند به اسم آموزش دیدن این افراد سعی می کنند درروز حتما زمانی رابرای آموزش خود درنظربگیرند وهر روز نسبت به دیروزبهتر باشند این آموزش ها می تواند برای رشد شخصی خود باشه ودرهرزمینه ایی که دئوست دارند آموزش می بینند سعی کنید اززمنهای مرده خود استفاده کنید برای آموزش به عنوان مثال زمان پیاده روی همزمان ازکتابهای صوتی یا آموزش های صوتی استفاده کنید

یا اگرخانه داروهم شاغل هستید وزمانی برای کتاب خواندن ندارید می توانید هنگام آشپزی کتاب را روی کانتر آشپزخانه خودقرار دهید تا بتوانید همزمان هم آشپزی کنید وهم چندین صفحه کتاب بخوانید باور کنید اگربخواهید می توانید آموزش ببینید واحساس اعتماد به نفس بالایی راتجربه کنید

یکی ازآشنایان را می شناختم که درگیر نوشتن کتابی بود وتا زمانی هم که مشخص بود باید نوشتن کتاب خودرا به اتمام می رساند وفرزند 3ساله ایی داشت زمانهایی که کودک خودرا به کلبه شادی می برد درداخل ماشین می نشست وازاین زمان مرده خود استفاده می کرد وتوانست کتاب خودرابه اتمام برساند ببینید با تموم کردن پقدرحال این خانوم خوب می شود پس با اعتماد به نفس ها سعی می کنند اززمانهای مرده خود استفاده کنند وآموزش ببینند.

2-ازذهن آگاهی استفاده می کنند

دومین مورد از4عادت مردمان با اعتماد به نفس این موضوع است که وآنها هرروزاز ذهن آگاهی ومدیتیشن استفاده می کنند ومی دانند که این کارها می تواند زمانی که آنها درهیجانات زیادی هستند ویا درجایی احساس کمبود اعتماد به نفسی می کنند وجاهایی که خجالت می کشند ذهن آگاهی چطورمی تواند کنترل مغزواحساسات وهیجانات شما رابه دست بگیرد ذهن آگاهی یعنی توجه آگاهانه به کاری که انجام می دهی و زمانی که شما سعی می کنی درزمان حال باشی وازذهن آگاهی استفاده کنی درواقع آن کاررا به بهترین نحو انجام می دهی پس بنابراین درآن کار احساس اعتمادبه نفس وارزشمندی می کنی.

یکی ازتمرین های ذهن آگاهی می تواند این باشد جایی ساکت در منزل یا محیط کاریا هرجایی که راحت هستید انتخاب کنید وچشمهای خودرا ببندید وفکرهایی را که رد می شوند را ببینید ویا قضاوتهایی را که درمورد ذهن آگاهی هست رابپذیرید مثل رودخانه ایی که درحال حرککت است فقط ببینید واجازه دهید این افکاررد شوند ذهن آگاهی فواید بسیاری دارد مثل کاهش استرس وحفاظت ازمغزو….

 

3-قاطع هستند ورسا صحبت می کنند

این افراد قاطع هستند به نظرشما قاطع بودن یعنی چه؟ قاطعانه یعنی به صورت محترمانه ازدیگران درخواست هایمان را می کنیم وزمانی که ازقاطعانه صحبت کردن حرف می زنیم یعنی من خواسته هایم را بیان می کنم وبه دنبال آنها می روم اما به دیگران هم بی احترامی نمی کنم بنابراین هرآدم با اعتماد به نفسی به خودش این اجازه را می دهد که درموقعیت هایی اززندگی به جای پرخاشگری وخجولی کردن ودرخواست نکردن ازدیگران درمواقعی هم ازرفتارقاطعیت ویا جرئت مندی استفاده کنند.

افراد با اعتماد به نفس آموخته اند نه بگویند وچنین عادت مهمی را درزندگی خودبه وجود بیاورند .هربار که دربرابر خواسته نابه جای دیگران نه می گویند احساس قدرت وارزشمندی دیگری نسبت به دیگران می کنند چند راه حل برای نه گفتن برای شما می گویم تا بتوانید این مهارت رابیاموزید برای نخ گفتن می توانید کی زمان بخرید وپاسخ آنی شما بله نباشد اگراینگونه باشیم سریعا بله بگوییم عادت به بله های آنی می کنیم بهتراست درمقابل خواسته دیگران بگویید باید کمی درمورد این موضوع فکرکنم وبعد جواب بدهم ویا می توانم بعدا جواب بدهم ؟

آخرین مورد از 4عادت مردمان با اعتماد به نفس معاشرت با افراد مثبت است .

افراد با اعتماد به نفس با افراد مثبت معاشرت می کنند چون می دانند زندگی آنها محدود است پس وقت ارزشمند خودرابا آدم های منفی نگر وسمی هدرنمی دهند چون می دانند که هدف آنها چیست ومی خواهند به کجا بروند برای همین تصمیم می گیرند وانتخب می کنند با آدم هایی معاشرت کنند که مثبت باشند وآنها رابه هدفشان نزدیک ترکنند بنابراین دوست من سعی کن افرادی که با آنها تعامل داری مثبت باشند چون درمسیر رشد ورسیدن به هدف توراهمراهی می کنند .

سخن آخر

دوست من ومخاطب عزیز امیدوارم این 4عادت مردمان با اعتماد به نفس به شما آگاهیی لازم را داده باشد تا بتوانی این عادت هارادرزندگی حرفه ایی خودبگنجانی تا حس ارزشمندی وافزایش اعتماد به نفس کنی ودرنتیجه زندگی زیبا تری خواهی داشت

ممنون ازاینکه روی رشد شخصی خود زمان می گذارید منتظردیدگاههای شما هستیم

مرتضی روحانیان

به اشتراک بگذارید