بلاگ

51

رابطه اعتماد به نفس با حال خوب

به نظر شما حال خوب به چه معناست ؟

به نظرشما رابطه اعتماد به نفس با حال خوب به چه معناست؟ وحال خوب چیست وچگونه آنرا تعریف می کنید؟ دراین مقاله قصد داریم تکنیک هایی را برای شما بازگو کنیم امیدوارم موثرباشد .همه ما شاید تعریف های مختلفی ازحال خوب داشته باشیم اما باید بدانیم با بالابردن احساس اعتماد به نفس وحس ارزشمندی حال خوبی راتجربه خواهیم کرد

مثلا برای بعضی حال خویب یعنی رسیدن به پول ثروت برای بعضی ها یعنی رسیدن به موفقیت های مختلف تحصیلی شغلی برای بعضی دیگررسیدن واحساس اعتماد به نفس بالاست یا برخی ازافراد حال خوب رادرمطالعه کردن ویا کمک کردن به دیگران وبا خدمت کردن به دیگران حال خودرا خوب می کنند حالا شما بایذ بدانید ودرخودتون جست وجو کنید که به دنبال چه چیزی هستید برای داشتنحال خوب

افرادی که دارای حال خوب هستند دارای این ویژگی ها هستند

خوش بین هستند با اعتماد به نفس هستند تاثیرگذارهستند مثبت اندیش هستند ومهارت اجتماعی بالایی دارندمادراین مقاله قصد داریم به یکی ازاین موارد بالا اختصاص دهیم وتا بتوانیم حال خوب رادروجودمان احساس کنیم یکی ازاین مواردی که باعث حال بددرونی ما می شود که درپارگراف بالا نام برده شده است اعتماد به نفس پایین افراد هست که اغلب باعث حال بد درونی این افراد شده است .

بنابراین ما برای داشتن حال خوب باید تلاش کنیم وروی مهارت های فردی خود کارکنیم ویکی ازاین موردها داشتن اعتماد به نفس وخودباوری است وبا تلاش برروی این مهارت حس خوب وحال خوب نصیب ما می شودوبا این حال خوب از خودمان وزندگیمان رضایت خواهیم داشت

حتما برای شما سوالی پیش می آید که چگونه با اعتماد به نفس حالمون رو خوب کنیم ؟

تکنیک هایی برای داشتن حال خوب

گفتگو های درونی خودت را مثبت کن

گفتگوهای درونی همان صدایی است که همیشه دردرون ما وجود دارد وتقریبا هیچگاه ساکت نمی شود وهمه ما با خیال راحت به این صدا گوش می دهیم وبه آن حتی عمل می کنیم ازشما می خواهم به گفت وگوهای درونی خودتان توجه کنید ودقت کنید بببینید آیا گفت وگوی شما اغلب مثبت وپرامید وتشویق کننده هستند ؟یاخشن وپرازنفرت وانتقاد؟

تقریبا این حرف های درونی رابطه مستقیمی با حال خوب شما دارد وتقریبا تمام افرادی که ازاعتماد به نفس پایینی برخوردارهستند درصورت شکست وچالش های زندگی اغلب به خودشان می گویند احمق ونادان هستند ودقیقا با اینکارباعث پایین آمدن اعتماد به نفس خود می شوند وحال درونی خود را خراب می کنند

به خودتان لطف کنید خودتان راتایید کنید

به خودتان برای حال خوب لطف کنید وبدترین دشمن خود برای حال خوبتان نباشید با صحبت های بیهوده ایی که به خودتان می زنید بدترین دشمن خودتان وحال خوبتان خواهید شد وبه جای اینکار روش تایید مثیت راتمرین کنید شاید درابتدا کمی برای شما سخت باشد اما با کم کردن این گفتگوهای درونی منفی به مرور احساس بهتری خواهید داشت

جلوی آینه بایستید وبا خود تکرار کنید من آدم بزرگی هستم /من می توانم برمشکلات زندگی ام غلبه کنم و به اهدافم برسم /من می توانم احساس خوبی داشته باشم /وجملات دیگری رابا توجه به موقعیت خود طراحی کنید وبیان کنید با اینکار می توانید صدای منفی گفت وگوی درونیتان را تا حدی کاهش دهید وتاییدات مثبت جایگزین آنها شود وحال درونیتان را بهبود ببخشید .

مثلا شما قبل ازاینکه درجمع دوستان خود حاضرشوید شروه به گفت وگو می کنید با خودتان ازخودتان مدام ایراد می گیریذ که لباسم خوب نیست نمی توانم خوب صحبت کنم نمی توانم ارتباط اجتماعی خوبی با دوستانم برقرار کنم برای اینکه حس ارزشمندی وحال خوب راتجربه کنید خودتان راباهمه آن چیری که هستید تایید مثبت کنید .

اقداماتی برای رسیدن به اعتماد به نفس بالا وحال خوب

1-نقاط ضعف وقدرت خودرابشناسید واهداف خودتان رابرپایه آنها بنا کنید شما هم چنین تجربه ایی داشته اید که درزندگیتان پیش آمده که هدف هایی را انتخاب کرده اید که چون درآن موارد ضعف داشته اید نتوانسته اید که درآن مورد به موفقیت وهدف برسید ؟ باید شما اهدافی را انتخاب کنید که ازپس آنها برمی آیید وکمی چالش برانگیز باشد به عنوان مثال من می خواهم هدف بگذارم که کتاب بنویسم اما چنین استعدادی را درخودم نمی بینم پس هدفم را برای شروع نویسندگی قرار نمی دهم وسعی می کنم چندین مقاله بنویسم.

کسی که اهدافش رابرپایه استعدادها وتوانایی خود انتخاب می کند به هدفش می رسد و کم کم حس ارزشمندی واعتماد به نفس وحال خوب را تجربه می کند.

به توانایی های خودتان اعتماد کنید

به توانایی های خود اعتماد داشته باشید وسعی کنید ذهنی انعطاف پذیر داشته باشید ما دونوع طرز فکرداریم مدل فکری رشد دهنده ومدل فکری ایستا افراد مدل فکری رشد معتقدند چالش یک فرصت برای رشد استا فراد مدل فکری ایستا معتقدند چالش نا امن است و باید از آن فاصله گرفت.افراد مدل فکری رشد معتقدند توانایی آموختنی ست و قابل رشد است .افراد مدل فکری ایستا معتقدند افراد با توانایی به دنیا می آیند.

حالا زمان این موضوع رسیده که دروجود خودتان جست وجو کنید چه مدل فکری ذارید ؟رشد یا ایستا ؟برای بالا بردن اعتماد به نفس وحال خوب منعطف باشید وسعی کنید چالش ها را تمرینی برای رشد فردی وبالابردن اعتماد به نفس وحال خوب خود بدانید وکسانی که به این مدل فکری آگاهی دارند حال آنها خوب است وبهترازدیگران ازآزمونها وچالش های زندگی بیرون می آیند.

موفقیت های گذشته خود را بنویسید

حتما موفقیت های گذشته خودتان را بنویسید ولیست کنید وبرای همین موفقیت های کوچک برای خود جشن بگیرید به عنوان مثال درجمعی ازدوستان با اعتماد به نفس صحبت کرده اید یا کاری را تا آخر آن کارانجام دادید وبه اتمام رسانید یا برای اولین بار پا روی ترس خود گداشتید وکاری راشروع کرد برای خود جایزه ایی بگیرید وخودتان را تشویق کنید .

ازاینکه روی رشد فردی خود کار می کنید کمال تشکررا دارم منتظردیدگاههای شما دوستان عزیز هستم

دوستدار شما مرتضی روحانیان

به اشتراک بگذارید