بلاگ

16

تقویت مهارت اجتماعی و ارتباطی

مهارت اجتماعی و ارتباطی شامل چیست ؟

 

تقویت مهارت ارتباطی به چه معناست ؟تقویت مهارت ارتباطی به معنای یادگیری مهارت هایی است که می تواند مارادرتعامل وارتباط بادیگران کمک کند .مهارت های ارتباطی نظیرخوب صحبت کردن اعتمادبه نفس غلبه برمشکلات کارگروهی ابرازاحساسات ابرازوجودوموردهای دیگردر چهارچوب جزوه مهارت های ارتباطی هستند .


همه ماانسانهاهرروزه درحال تعامل وارتباط بایکدیگرهستیم وارتباطاتی بااعضای خانواده خود دوستان همکاران واقوام وهمکاران وغیره ….وازطریق مهارت های اجتماعی وارتباطی که آنهاراآموزش دیده ایم بادیگران تعامل داریم.ومی توانیم باآموزش به تقویت مهارت ارتباطی خودبپردازیم ومهارت های خودراگسترش دهیم .

بعضی ازافراد مهارت ارتباطی قوی تری نسبت به دیگری دارند وداشتن وتقویت مهارت های ارتباطی فوق العاده درزندگی این فرد نقش موثری راایفا می کند وبرخی دیگرازنداشتن مهارت ارتباطی رنج می برند .

مدام با خود زمزمه می کنند که چگونه فلان همکاریا فلان فامیل خودش رااینگونه داخل جمع جذاب ودوست داشتنی جلوه می دهد وچقدرخوب می تواند درجمع دیده شود وهمه اورادوست می دارند شماهم می توانید با آموزش این مهارت ها به تقویت مهارت های اجتماعی وارتباطی خود بپردازیدوازداشتن این مهارت لذت ببرید .

 

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده که چگونه می توانم ارتباطات اجتماعی وارتباطی خود راتقویت کنم ؟ومی خواهم این خبرخوب رابه شما دوست عزیز بدهم که این مهارت قابل یادگیری است وبا آموزش وتقویت مهارت ارتباطی تعاملات شما بادیگران تغییر می کند ودرنتیجه باعث بهبود کیفیت زندگی تان خواهدشد.

مهارت ارتباطی چیست ؟

انسان موجودی اجتماعی است وهمین موضوع باعث می شود بادیگران ارتباطاتی برقرار کند .ومهارت ارتباطی جزوآن دسته ازمهارتهای مهم هستند که هرفردی باید آن رافراگیرد تابتواند ارتباطات خوبی با دنیای اطراف خودبرقرار کند وحس خوبی به دیگران بدهد وحس خوبی ازآنهابگیرد وتقویت مهارت ارتباطی به توانایی اطلاعات به دیگران به طورموثرووکارآمد گفته می شود .

مهارت های ارتباطی ازدوقسمت ساخته شده اند قسمت کلامی که باصحبت کردن لحن صحبت وغیره می تواندباشد .ودیگری غیرکلامی است که باحرکات بدن زبان بدن ارتباط چشمی طرفین می تواند صورت بپذیرد .

.حالا می توانید درنظربگیرید شخصی که به تقویت مهارت ارتباطی خودپرداخته است چه اندازه می تواند موفق باشد واحساس ارزشمندی داشته باشد وفردی که این مهارت های اجتماعی وارتباطی راندارد وبرای آموختن آن تلاشی انجام نداده است مدام غرمی زند ونمی داند چگونه باید با دیگران تعامل داشته باشد .

اما موضوع مهمی که وجوددارد مهارت های ارتباطی قابل یادگیری هستند وشما باانجام دادن مواردی که گفته می شود می توانید به تقویت مهارت های اجتماعی وارتباطی خود بپردازید .

 

مشکلات ناشی ازنبود مهارت ارتباطی

افرادی که مهارت ارتباطی خوبی ندارند موانع ومشکلات فراوانی راپیش روی دارند ودرادامه به بخشی ازآنها می پردازیم به شرح زیر است

1-ناتوانی درگرفتن حق وحقوق خود


2-ناکامی وشکست درفعالیت های اجتماعی

3-ازدست رفتن موقعیت ها وشانس های طلایی

4-محکوم شدن به تنهایی وانزوا

5-افسوس وحسرت حاصل ازمشکلات

6-پایین آمدن اعتمادبه نفس

7-و ده ها مشکل دیگر………..

 

تقویت مهارت ارتباطی باروش غیرکلامی

لازم است درادامه مواردی رابرای تقویت مهارت ارتباطی ذکرکنیم وبه شرح زیر می باشد

1-به زبان بدن دقت کنید

به همسر خود می گویید آماده گوش دادن به صحبت های او هستید درحالی که گوشی به دست دارید وسرتان درگوشی است ؟

یا به طرف مقابل می گویید آماده ام تا به صحبت هایت گوش کنم درحالی که دست به سینه هستم یا می خواهید با فردی صحبت کنید مدام پایتان راتکان می دهید ویا اینکه با انگشتان دست خود بازی می کنید .نشانه های نانوشته وناگفته بیش تراز آن چیزی که مافکر می کنیم می تواند حالات ماراآشکار کند.همه این مواردنشان می دهد شما برای تقویت مهارت ارتباطی خودتلاشی انجام نداده ایدوآگاهی کامل ازاین مهارت ندارید.

 

 

مثلا ناراضی بودن درحالت دست به سینه یا با گوشی بازی کردن این معنا را می دهد که من نصبت به صحبت های شمابی تفاوت هستم واهمیتی برایم ندارد. یا تکان دادن پاها نشان دادن نا آرامی ما است وخیلی راحت می توانیم بازبان بدن با دیگران ارتباط برقرار کنیم بنابراین درارتباطات خود باید مراقب زبان بدن خودباشید ودریک ارتباط موثر دقت به زبان بدن محکم ایستادن ارتباط چشمی بسیار مهم است .

2-حسن جویی کنید

یکی دیگرازراههای تقویت مهارت ارتباطی حسن جویی ازدیگران است می توانید ازدیگران تعریف وتمجید کنید ودراین کارنیازی به دروغ گویی ندارید زیرا اگرکمی دقت کنید می توانید درهرانسانی یک خصوصیت مثبت پیداکنید وازآن برای ارتباط موثرخوداستفاده کنید وحس خوبی به دیگران بدهید وحس خوبی بگیرید .

 

3-شنونده خودرابشناسید

بهترین سخنرانان هم می دادنند باید چه صحبتی رابا چه افرادی داشته باشند وبه عنوان مثال شما آنگونه که با کودکی صحبت می کنید با رییس خود آنگونه سخن نمی گویید ومراقب هستید که صحبت هایتان حساب شده باشد وهمیشه این موضوع رادرنظر بگیرید که شنونده شما چه کسی است تاراحت تربتوانید با اوهم صحبت شوید .

4-به روزباشید

.برای اینکه بتوانید بادیگران ارتباط موثری داشته باشید باید به روز باشید اینگونه راحت تر ی توانید درمورد مسائل مختلفی صحبت کنید وحرفی برای گفتن داشته باشید بنابراین تا می توانید بیش ترکتاب بخوانید بیشتر به کلاس های آموزشی بروید

وبااین کارباعث می شود اعتمادبه نفس بیشتری کسب کنید ومطمئن باشید که اگربه روزباشید دیگران علاقه بیش تری نشان می دهند تاباشما صحبت کنند ودرآخرباید بگویم برای کسب مهارت ارتباطی وارتقا آن باید ازنیازها وعلایق اطرافیان باخبرباشیم وزمانی که درجمعی قرار می گیریم اول بسنجیم که چه صحبت هایی کنیم تا مورد علاقه جمع باشد

درآخر تشکر می کنم از شما دوست عزیز بابت مطالعه مقالعه تقویت مهارت ارتباطی امیدوارم موثرواقع شده باشد ولطفا نظرات ودیدگاهتان رابرای بهبود مقاله ها یادداشت کنید باتشکر.

 

 

 

به اشتراک بگذارید