بلاگ

4

باورها چگونه شکل می گیرند ؟

 

باورها چگونه شکل می گیرند ؟

باور نرم افزاری که دیگران درون ما جا داده اند .باور همان الگوهای ذهنی ماست .باورهای ما عادتهای رفتاری ،فکر و کلام ما را شکل می دهند .

جیمز آلن میگوید : هر فکری میکنید همان می شوید تجربه زندگی شما نتیجه باورهای درونی شماست .

 

باورها چگونه شکل می گیرند ؟
باورها چگونه شکل می گیرند ؟

باورها چگونه شکل می گیرند ؟

یک بچه باورهایی ندارد همانند یک کامپیوتر تازه خریداری شده که هیچ گونه نرم افزاری درونش وجود ندارد .اما در هرجا که بدنیا می آید از پدر و مادرتا سن 3 تا 4 سالگی هر تفکری رابه بچه یاد میدهند . هر چیزی شامل اینکه چه هستیم و چه نیستیم ، مانند نصب کردن یک برنامه روی کامپیوتر .

در واقع همه نگاه هایش ، فلسفه هایش ، ترسهایش ، از نگاه نرم افزار باورهایش که به او داده اند ثبت خواهد شد .

مثال : اگر ما در خانواده فقیری بوده باشیم باور ما از دنیا فقر میشود .

اما اگر در خانواده ای ثروتمند بوده باشیم دنیا را پر از فرصتهای ثروت آفرین میبینیم .تفاوت در کجاست ؟؟؟

 

باورها چگونه شکل می گیرند ؟
باورها چگونه شکل می گیرند ؟

تفاوت در باورهایی است که از طریق اطرافیان به ما داده اند.

اگر پدر و مادر ما دنیا را پر از رنج و سختی دیده باشند امروز باور ما هم به همین شکل است و ما دنیا را جای خوبی نمی بینیم و در نتیجه لذتهای دنیا به چشم و گوش ما نمی آید و اگر هم بیاید نرم افزار ما بالا می آید و با باورهای القاء شده و قدیمی خودمان که برنامه ریزی شده و نصب شده درونمان به ما می گوید اینها مال شما نیست.

به اشتراک بگذارید